§ 1     Båtägares/besökandes åtagande

 • Väl vårda och aktsamt bruka hamnens anläggningar och utrustning, iakttaga ordning och reda och därmed undvika nedskräpning i hamnen samt i övrigt tillämpa vad som föreskrivs i denna hamnordning.  Tvättning av bil  är inte tillåtet inom hamnområdet.
 • Efterleva de anvisningar som finns på uppsatta skyltar inom hamnområdet.
 • Vid trafikering av hamnens mark- och vattenområde iakttaga varsamhet, gällande fartbegränsning och i övrigt anpassa sig så att skada ej uppstår.
 • Noggrant efterleva gällande lagar och förordningar till skydd mot explosion och brand och till skydd mot vattenföroreningar och annan miljöförstörelse och i övrigt följa kommunens brand- och andra myndigheters föreskrifter.
 • Inte inom hamnen utan båtföreningens i varje särskilt fall givna tillstånd ansluta elektrisk värmekälla av vad slag det vara må.
 • Gästande båtar betalar fastställda avgifter i hamnbutiken.  Endast betalande båtar har tillgång till el och vatten (utöver påfyllning av vattentank och avspolning av däck).
 • Toaletter är i första hand avsedda för föreningen och gästande båtar
 • För medlemmar: Till Myggenäs Båtförening anmäla varje ändring av bostadsadress, postadress och telefonnummer, liksom varje förändring av längd- och breddmått på den båt avtalet avses gälla för. Sådan ändring införes av Myggenäs Båtförening endast i föreningens register.
 • För medlemmar: Endast med båtföreningens medgivande i varje särskilt fall, överlåta, utlåna, uthyra i avtalet angiven båtplats. Vid upplåtelse, som endast får vara av tillfällig art, skall båtföreningen meddelas upplåtelsens omfattning samt namn och adress på den till vilken upplåtelsen skett.
 • För medlemmar: Inte i mastskjul, hytt eller sjöbod förvara eldfarlig olja, gasol eller andra explosiva eller brandfarliga ämnen liksom material av andra slag för vilka utrymmen ej är avsedda.

§ 2     Särskilda regler för nyttjande av servicebrygga

Servicebryggan omfattar sjösättningsplatta, brygga för tankning, av- och pålastning samt hela mastbryggan och är tillgänglig för alla båtägare, som önskar nyttja befintlig service.

Generellt gäller 1 timmes förtöjning vid servicebrygga. Vid tankningsplats, som är markerad, är förtöjning endast tillåten vid tankning av diesel och vatten, därefter skall båten omedelbart flyttas.

I samband med på- och avmastning, service eller reparation av båt kan hamnkapten medge annan tid för förtöjning vid servicebrygga.  Båtar, som inte har sommarplats i hamnen, anvisas tillfällig bryggplats vid av- och påmastning.

Båtägare, ej medlemmar i båtföreningen, äger att betala fastställd avgift för nyttjande av el.

Del av servicebrygga eller ledig bryggplats (efter överenskommelse med resp båtägare) kan nyttjas som gästplats efter anvisning av hamnkapten.

Medlemmar i båtföreningen, vilka nyttjar servicebrygga över natt skall betala fastställd gästhamnsavgift.

§ 3     Särskilda regler för förtöjningsplats

Utöver vad som ovan sagts gäller följande särskilt för förtöjningsplats:

Båtägaren har rätt att med egen båt nyttja tilldelad förtöjningsplats året om. Om så påkallas skall båten flyttas till annan plats under perioden 1 november till 31 mars. Båtföreningen kan för varje särskilt fall medge längre nyttjandetid.

I båtägarens åtagande ingår att

 • hålla båten tillfredsställande förtöjd samt hålla förtöjningsgods i fullgott skick och i händelse av undermåligt förtöjningsgods omedelbart byta detsamma
 • om båtföreningen så påfordrar, på anvisad plats föra av båtföreningen tillhandahållet kontrollmärke
 • om båtföreningen så påfordrar, flytta båten till annan förtöjningspalts inom hamnen
 • om båten sjunker eller blir liggande i marvatten genast vidtaga åtgärder för upptagning eller länsning
 • inte under eller på bryggor förvara jolle eller annan båt. Släpjolle får dock förtöjas inom båtplatsens vattenområde

Nytecknas avtal under pågående säsong sker avgiftsdebitering från den dag erbjuden båtplats accepteras av hyrestagaren, dock senast avtalets utskriftsdatum