§ 4     Båtföreningens åtagande

Om anvisad båtplats inte har erforderlig säkerhet eller om den i övrigt är behäftad med brist, skall båtägaren inom skälig tid anmäla felet till båtföreningen i syfte att ge föreningen möjlighet att avhjälpa bristen. Om bristen inte avhjälps inom tid, som med hänsyn till omständigheterna är skälig, har båtägaren rätt till prisavdrag som svarar mot felet.

Om båtföreningen inte i tid tillhandahåller avtalad båtplats eller tillfällig likartad båtplats, har båtägaren rätt till nedsättning av avgiften som svarar mot förseningen. Sådant dröjsmål, som orsakats av myndigheters åtgärd, strejk, lockout, väderförhållanden eller annan lika ingripande

omständighet som föreningen ej råder över, medger dock ej nedsättning av avgift om dröjsmålet ej överstiger en månad. Båtföreningen ansvarar icke för intrång förorsakat av annan båtägare.

§ 5     Särskilda regler för vinteruppläggningsplats 

Utöver vad som sägs under § 1 – § 4 gäller för vinteruppläggningsplats följande:

5.1  Medlemmar med sommarplats har vid platsbrist företräde till vinterplats.

5.2  Båtägare äger rätt att för uppläggning av egen båt nyttja anvisad uppläggningsplats

fr o med 1. september t o m 31. maj nästkommande år. Båtföreningen kan, om särskilda omständigheter föreligger, för viss uppläggningsplats besluta om annan uppläggningstid.

Båtföreningen kan för varje enskilt fall medge längre nyttjandetid. Vid nyttjanderättstidens utgång skall båten vara avlägsnad från uppställningsområdet. Båtföreningen äger rätt att debitera båtägare avgift för ”båt på land” efter 1 juni.

5.3  Båtägaren skall i god tid före önskad dag beställa tid för upptagning och sjösättning.

5.4  Av vinteruppläggningstaxan framgår vilka tjänster som ingår i vinteruppläggningsplatsen.

5.5  I den mån båtägaren icke önskar utnyttja dessa i vinteruppläggningstaxan ingående tjänster, ankommer det på båtägaren själv att utan kostnad för båtföreningen ombesörja vinteruppläggningsåtgärderna med iakttagande av reglerna i dessa föreskrifter. Vid upptagning och sjösättning inom hamnen skall därvid nyttjas de för ändamålet avsedda fasta eller rörliga anordningar som ingår i hamnens utrustning eller som eljest tillhandahålles genom föreningens försorg. Sådana anordningar som är motordrivna får endast manövreras av hamnpersonal eller annan personal som erhållit föreningens uppdrag.

5.6  Båt får endast ställas upp på plats som anvisats av hamnpersonalen. Utrymme till intilliggande båt – såväl förut och akterut som åt sidorna – som får disponeras av båtägaren uppgår till 35 cm utanför den egna båten. Avvikelse från ovan angivna mått får göras endast efter tillstånd av föreningen i varje särskilt fall. Båt eller täckanordning får under inga omständigheter inkräkta på de för brandgator avsedda utrymmena.

5.7  Täckning eller presenning får ej fästas i bockar eller uppallning så att båtens stabilitet därigenom äventyras.

5.8  Vagnar, vaggor och ställningsvirke samt mast i mastskjul skall vara försedda med ägarens namn och telefonnummer.

5.9  I samband med sjösättning skall uppställningsplatsen omedelbart städas samt befrias från ställningsvirke och annat material. Om så ej sker äger föreningen rätt att debitera båtägaren för sådan städning eller avvakta med sjösättning till dess städning skett.

5.10  Föreningen tillhöriga bockar undanforslas av föreningen. Övrig material såsom vagga, båtvagn, ställningsvirke eller pallvirke skall efter sjösättning placeras på av hamnpersonalen anvisad plats. Föreningen medverkar vid flytt av båtvagga. Engångsvirke skall borttransporteras av båtägaren. I annat fall sker det genom föreningens försorg varvid båtägaren debiteras.

5.11  Säljer båtägaren under uppläggningsperioden sin båt skall föreningen meddelas den nya ägarens namn, adress och telefonnummer. Om så icke sker är säljaren såsom avtalspart ansvarig för de kostnader som debiteras eller kan komma att debiteras båten.

5.12  Möjlighet att nyttja el på vinteruppläggningsplats endast när båtägare finns vid båten.

§ 6     Dröjsmål med sjösättning eller upptagning

Dröjsmål från föreningens sida med enligt § 5 beställd upptagning eller sjösättning, liksom sådant dröjsmål från båtägarens sida, som orsakas av myndighets åtgärd, strejk, lockout, väderförhållanden eller annan lika ingripande omständighet, som parterna ej råder över, medgiver ej tillägg eller nedsättning av avgift om dröjsmålet ej överstiger en månad.