§ 7     Ansvar

7.1  För personskada ansvarar parterna i enlighet med allmänna skadeståndsregler.

7.2  För sakskada i samband med vinteruppläggningen ansvarar föreningen endast om båtägaren kan visa att föreningen, eller någon av föreningen anlitad, orsakat skadan genom vårdslöshet.

7.3  Föreningen ikläder sig icke något förvaringsansvar för vinterupplagd båt. Det åligger båtägaren att fortlöpande kontrollera att båten inte skadas av uppallningsvirke eller köl-och sidbockar som kan ha ändrat läge under uppställningstiden.

7.4  I samband med upplåtelse av båtplats svarar föreningen endast för skada på båt eller utrustning, som beror på fel vilket ej har avhjälpts i enlighet med vad som sägs i § 4.

7.5  Vid skada som anges enligt 7.2 skall båtägare inge anmälan till och reglering ske via det försäkringsbolag båtägaren anlitar. Kopia på anmälan skall tillställas föreningen. Vid fall med påvisad vårdslöshet från föreningens sida ersätts båtägaren med inom respektive försäkringsbolag lägsta förekommande självrisk.

7.6  Båtägaren är skyldig ersätta föreningen för sådan skada på föreningens anläggning eller utrustning som orsakats av båtägaren själv eller annan som av båtägaren givits uppdrag avseende den av båtägaren tillhöriga båten. Om båtägaren lånar eller hyr ut sin båt och därvid skada uppkommer på föreningens anläggning eller utrustning är lånaren eller förhyraren ansvarig. Båtägaren/avtalsinnehavaren är därvid skyldig att till föreningen uppgiva lånarens/förhyrarens namn, adress och telefonnummer och till denne meddela ansvarsskyldigheten. Om så ej sker övergår ansvarsskyldigheten på båtägaren.

7.7  Inom föreningens hamn förtöjd båt samt båt uppställd på land inom föreningens arrendeområde skall vara ansvarsförsök.

7.8  Finns flera ägare till en och samma farkost skall uppgift om detta meddelas föreningen som har att anteckna detta i avtalet och de är en för alla och alla för en ansvariga för fullgörandet av sina skyldigheter enligt avtal.

7.9  Av övrig skada än som här ovan angivits ersätts skäliga utlägg som den skadelidande haft och som han kan visa orsakats av vårdslöshet från motparten eller av denne anlitad person.

7.10  Vid all skada utfäster sig den skadelidande att i första hand anlita sin egen försäkring. Föreningen ansvarar inte för skada eller förlust som kan täckas av sedvanlig båtförsäkring.

§ 8     Övergiven och kvarlämnad egendom

Är båten uppenbarligen övergiven och/eller har båtägaren inte hörts av under loppet av ett år från sommar- resp vintersäsongens slut, får upplåtaren sälja den såsom föreskrivs i lag under förutsättning att

  • båtägaren har obetalda förfallna avgifter som inte är föremål för rättslig prövning
  • båtägaren genom skriftligt meddelande till uppgiven adress uppmanats att betala skulden och upplysts om att båten annars skall säljas efter 3 månader och att denna tid löpt ut

Eventuell försäljning skall redovisas till båtägaren. Egendom som båtägaren eljest lämnat kvar på upplåtarens område efter avtalstidens slut tillfaller upplåtarens utan lösen; omedelbart om den uppenbarligen saknar försäljningsvärde och annars 3 månader efter att båtägaren skriftligen uppmanats att hämta den. Fungerande maskinverktyg, motorer, bilar och annan egendom av större värde skall dock anmälas till polismyndigheten.

§ 9     Avtalsbrott

I fall föreningen i väsentlig omfattning bryter mot i avtal och föreskrifter angivna åtagande utöver vad som i § 6 och § 8 sägs, äger båtägaren rätt att med omedelbar verkan häva avtalet.

I det fall båtägaren dröjer med betalning av översänd faktura utöver en månad från sista betalningsdag eller 14 dagar sedan påminnelse därom tillställts båtägaren under uppgiven adress, äger föreningen rätt att med omedelbar verkan häva avtalet och i vissa fall förbjuda rustningsarbete eller vidtaga bortforsling av båten.

Föreningen äger även rätt att med omedelbar verkan häva avtal om

  • båtägaren före betalning för avtalsperioden går i konkurs eller eljest kommer på obestånd på sådant sätt att avtalade skyldigheter uppenbarligen inte kan fullgöras
  • båtägaren strider mot vad som sägs i § 1 och ej vidtager rättelse efter tillsägelse
  • båtägaren i övrigt bryter mot gällande ordnings- och säkerhetsföreskrifter och ej efter tillsägelse följer dessa
  • båtägaren i väsentlig omfattning åsidosätter föreningens stadgar, avtalsenliga skyldigheter eller negligerar viktiga föreningsbeslut

§ 10    Uppsägning av avtal

Uppsägning av avtal från båtägarens eller föreningens sida skall ske skriftligt.