Stadgar för Myggenäs båtförening

1         Myggenäs Båtförening, bildad 2002, är en sammanslutning för båtlivs- och friluftsintresserade människor.

2        Ändamål Båtföreningens syfte är att som ideell och allmännyttig förening - främja båtliv, sjösport och friluftsliv - stödja den sjöscoutverksamhet som bedrivs i hamnen - verka för sjösäkerhet, god miljö och gott sjömanskap - administrera föreningens hamnverksamhet - vara kontaktorgan och remissinstans för lokala myndigheter och organisationer.

3        Medlemskap 3.1 Medlemskap erhålles efter ansökan. Önskemål om bryggplats och/eller vinteruppläggningsplats tillgodoses efter hand som ledig plats uppstår.

3.2 Sterbhus, som maka, make eller medlem sammanlevande under äktenskapsliknande förhållanden, äger på begäran rätt att, efter den andra partens bortgång, erhålla medlemskap med rätt till den båtplats – eller annan av styrelsen anvisad plats – som den avlidne disponerat, med de rättigheter och skyldigheter som åvilar medlem. Framställning härom skall göras inom sex månader efter dödsfallet.

3.3 Medlem är skyldig att ansvarsförsäkra den båt, för vilken båtplats erhållits.

3.4 Medlem har rösträtt på medlemsmöten och är valbar som föreningsfunktionär

3.5 För alla medlemmar gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i Hamnordning för Almösunds hamn.

3.6 Medlem, som ej inom en (1) månad efter fakturans förfallodatum har erlagt föreskriven avgift, kan efter styrelsens prövning, anses ha utträtt ur föreningen

3.7 Styrelsen kan utesluta medlem, som ej har erlagt fastställda avgifter eller uppenbart brutit mot föreningens stadgar eller Hamnordning för Almösund hamn eller som har skadat föreningens anseende eller intressen. Styrelsens beslut skall vara enhälligt med två tredjedelar av styrelsen närvarande.

3.8 Innan uteslutning sker, skall medlem ges möjlighet att avge förklaring. Medlem som uteslutits, har rätt att få sin sak prövad av årsmöte.

4        Beslutande organ Båtföreningens organ är - Årsmöte - Höstmöte - Extramöte - Styrelse

5        Verksamhetsår Båtföreningens verksamhetsår omfattar kalenderår

6        Avgifter Medlemsavgifter och serviceavgifter fastställs av årsmötet

Betalning av avgifter skall ske enligt utsänd faktura. Styrelsen äger att besluta om påminnelseavgifter.

7        Årsmöte 7.1 Årsmöte hålls årligen i februari-mars och skall utlysas senast fyra veckor före mötet genom anslag på Båtföreningens anslagstavla

7.2 Motioner och ärenden till årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet

7.3 Styrelsen skall hålla revisionshandlingar jämte revisionsberättelse tillgängliga senast en vecka före årsmötet

7.4 Årsmötets dagordning skall innehålla

 1. Årsmötets öppnande
 2. Årsmötets stadgeenliga utlysande
 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 4. Val av ordförande för årsmötet
 5. Val av sekreterare för årsmötet
 6. Fastställande av dagordning
 7. Föredragande av föregående årsmötes protokoll
 8. Styrelsens verksamhetsberättelseberättelse
 9. Kassaberättelse
 10. Revisionsberättelse
 11. Ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 13. Fastställande av serviceavgifter för kommande år
 14. Fastställande av styrelsearvoden för kommande verksamhetsår
 15. Motioner och förslag till budget för kommande år
 16. Val av ordförande
 17. Val av sekreterare (jämnt år)
 18. Val av kassör (udda år)
 19. Val av två ordinarie ledamöter (udda år)
 20. Val av en ordinarie ledamot (jämnt år)
 21. Val av två styrelsesuppleanter
 22. Val av revisor
 23. Val av revisorssuppleant
 24. Val av tre ledamöter till valberedning
 25. Val av sammankallande till valberedning
 26. Mötet avslutas

7.5 Röstning

Medlem äger en röst. Röstning med fullmakt medgives med högst en fullmakt. Alla ärenden avgörs med enkel majoritet, där ej annan majoritet i dessa stadgar är särskilt föreskriven.

Öppen omröstning sker utom för de fall då någon begär sluten omröstning.

Vid öppen omröstning äger ordföranden utslagsröst och vid sluten omröstning skall lotten avgöra

7.6 För beslut vid Årsmöte, Höstmöte eller extra Medlemsmöte erfordras att minst 20 medlemmar av föreningen är närvarande och deltager i beslutet.