8        Höstmöte 8.1 Höstmöte hålls årligen i september-oktober och skall utlysas senast fyra veckor före mötet genom anslag på Båtföreningens anslagstavla.

8.2 Motioner och ärenden skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före mötet

8.3 Höstmötets dagordning skall innehålla: 1. Mötets öppnande 2. Höstmötets stadgeenliga utlysande 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande för mötet 5. Val av sekreterare förmötet 6. Fastställande av dagordning 7. Föredragande av föregående höstmötes protokoll 8. Motioner till Höstmötet 9. Av styrelsen upptagna frågor 10. Övriga vid mötet väckta frågor 11. Mötet avslutas

9        Extra möte 9.1 Extra möte hålls när styrelsen finner så påkallat eller om 3/10 av Båtföreningens medlemmar gör framställan härom.

9.2 Personlig kallelse till extra möte utsändes två veckor före mötet. Kallelse skall innehålla motiv för det extra mötets utlysande.

10      Styrelse 10.1 Styrelsen skall utöver vad som sägs i dessa stadgar

  • Representera Båtföreningen
  • Vara Båtföreningens verkställande organ
  • Förbereda inkommande ärenden och motioner för årsmöte och höstmöte
  • Upprätta verksamhetsberättelse
  • Upprätta inkomst- och utgiftsstatistik
  • Förvalta Båtföreningens medel och bära ansvar för dess ekonomi
  • Ange uppdrag för kommittéer och arbetsgrupper med speciella uppgifter

10.2 Styrelsen skall bestå av följande ledamöter Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Två ordinarie ledamöter samt två suppleanter

10.3 Styrelsen väljs för en tid av två år utom ordföranden som väljs varje år. Två ordinarie ledamöter och kassör väljes vid årsmöte med udda årtal. Sekreterare och en ordinarie ledamot väljs vid årsmöte med jämna årtal. Vice ordförande väljs av styrelsen. Styrelsesuppleanter väljs för för en tid av ett år.

10.4 Avgår ordförande eller kassör under mandattiden skall styrelsen kalla till Extra medlemsmöte för val av ersättare. Avgår annan styrelsemedlem under mandattiden inkallas suppleant i vald ordning.

10.5 Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott, som består av högst tre ledamöter, vilka har till uppgift att förbereda ärenden, som skall behandlas av styrelsen samt sköta föreningens löpande ärenden.

10.6 Styrelsen är beslutsmässig då två tredjedelar är närvarande.

10.7 Ordföranden representerar Båtföreningen, leder styrelsens sammanträden samt öppnar medlemsmöten. Ordföranden kallar till sammanträde när han finner det erforderligt eller när revisor eller minst två styrelsemedlemmar begär det. Sammanträde som begärs av revisor eller styrelseledamöter skall hållas inom 10 dagar.

10.8 Sekreteraren ansvarar för utskrift av dagordning och kallelse till sammanträde, för protokoll vid styrelsemöte, ombesörjer beordrad brevväxling  samt handhar föreningens arkiv och utför de ytterliggare uppgifter som kan erfordras.

10.9 Vice ordförande övertar vid ordförandes frånvaro dennes uppgifter

10.10 Kassören handhar föreningens penningangelägenheter och ansvarar för föreningens medel. Biträder i föreningens budgetarbete och upprättar inkomst- och utgiftsstat samt för kontinuerligt medlems- och båtförteckning och erforderlig statistik.

10.11 Det åligger styrelsen att utfärda instruktioner för föreningens funktionärer, att fastställa Hamnordning för Almösunds hamn och övriga ordningsbestämmelser samt regler för nyttjande av föreningens egendom.

11      Revision 11.1 Föreningens verksamhet skall granskas av två revisorer, vilka väljes för en tid av två år och vilka avgår växelsvis vartannat år. Årligen väljes en suppleant för en tid av ett år.

11.2 Revisorerna skall utföra såväl ekonomisk som förvaltningsrevision. Revisorerna skall ha tillgång till alla räkenskaper senast en månad före årsmöte.

11.3 Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast en vecka före årsmöte

12      Valberedning 12.1 Valberedningen består av tre ledamöter, valda av årsmötet för en tid intill nästa årsmöte.

12.2 Valberedningen skall överlämna kandidatlista till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.

13      Firmateckning Föreningen tecknas av ordföranden och/eller kassören jämte ytterligare en styrelseledamot.

14      Stadgeändring För ändring av föreningens stadgar erfordras majoritetsbeslut med 2/3 majoritet på två av varandra följande ordinarie årsmöten. I kallelse till respektive möte skall meddelas att förslag om stadgeändring föreligger.

15      Båtföreningens upplösande Beslut om föreningens upplösande skall, för att vara giltigt, fattas med ¾ majoritet av närvarande medlemmar vid två på varandra följande ordinarie möten. I kallelse till dessa möten skall anges att förslag till upplösning av föreningen föreligger. I händelse av beslut om föreningens upplösande skall föreningens tillgångar överföras till Tjörns kommun om icke annat anges i gällande arrendekontrakt.