Våra båtplatser

På den här sidan kan du läsa om föreningens båtplatser samt om vinterförvaring och uthyrning i andra hand. Klicka på länkarna för mer detaljerad information.

Båtplatser

Hamnen har cirka 275 båtplatser mellan Y-bommar. Platserna har olika bredder: från 1,5 m för de smalaste platserna, till 4,5 m platser för de bredaste.

- Det krävs minst 15 cm utrymme på vardera sida för fendrar.

- Fritidsbåtar större än 3,99 m x 11,99 m kan ej tilldelas båtplats.

Avgifter

Myggenäs Båtförening och hamn drivs av ideella krafter. Eventuell vinst tillfaller föreningen, vilket innebär att våra avgifter är låga i förhållande till andra hamnanläggningar. 

Alla typer av avgifter/medlemsavgifter fastställs av föreningens årsmöte. Utöver dessa tillkommer en depositionsavgift kopplad till varje bryggplats.

Deposition 

Depositionen skrivs av med 300 kr/bryggmeter och år. Det betyder att den är helt avskriven per 2028-12-31. 

Den tidigare årliga kapitalavgiften är borttagen för nya medlemmar.

El i hamnen 

Det finns tillgång till el på samtliga bryggor och vinteruppställningsplatser under respektive säsong samt vår- och höst. Övrig tid är elanläggningen avstängd. Ström får endast vara inkopplad till båten när ägare eller besättning finns i hamnen och i första hand för laddning av batterier ombord. Om det finns ytterligare behov av laddning, ska det regleras efter kontakt med hamnkapten.

Observera att enbart kontaktdon och sladdar för utomhusbruk får användas. Det är inte tillåtet att ladda elfordon på grusplan och den allmänna parkeringen. Otillåten laddning kopplas bort av hamnkapten.

Båtplatskö

I Myggenäs Båtförening står cirka 65 personer i kö. De som står först registrerade sig i januari 2012, vilket ger en kötid på i snitt 4 år. 

Väntetiden är längst för platser med 3,5 - 4 m bredd och kortast för mindre 3 - 1,5 m bredd. Det finns i dagsläget inga planer på att skapa fler 4,5 m platser.

Du som står i kö kan först bli erbjuden en andrahandsplats (övergår senare i en fast plats).

Medlem som avser låna ut sin båt en längre tid (ett par veckor pp till en månad) ska informera styrelsen i förväg.

Lediga båtplatser

En förutsättning för att kunna hålla låga båtplatspriser är att alla platser kan nyttjas fullt ut. Detta sker bl. a. genom att hamnkaptenerna känner till vilka platser som är tillfälligt lediga. 

Tillfälligt lediga platser anvisas genom ett system med röda och gröna skyltar. 

Uthyrning i andra hand

Medlem som inte avser utnyttja sin plats under säsong kan, genom föreningens försorg, hyra ut platsen i andra hand till medlem som står i föreningens båtkö

Uthyrning kan ske i max två säsonger (båtplatsen behåller du).

Vid andrahandsuthyrning slipper du betala din båtplatsavgift (eventuell kapitalkostnadsavgift kvarstår).

Kontakta styrelsen vid uthyrning 

Anmälan av uthyrning inför kommande säsong ska ske till styrelsen senast den 15 mars. I händelse att anmälan uteblir betalas båtplatsavgiften även om platsen inte nyttjas.

Båtplatsen kan tillfälligt hyras ut av hamnkapten om platsen står tom. Platser som inte nyttjats under tre år återgår till föreningen.

Vinterförvaring på land

Myggenäs Båtförening arrenderar större delen av hamnplanen, vilket i första hand är för att erbjuda vinteruppställning av medlemmarnas båtar.

På sommaren är den asfalterade planen reserverad för bilparkering för allmänheten. Därmed får inga båtar vara uppställda på asfaltsplanen mellan den 1/6 - 31/8.

Användning av stöttor

Från och med hösten 2014 är det endast tillåtet att använda stöttor för uppställning på grus- eller asfaltsplan. 

Detta gäller både vid vinterförvaring av nytillkomna båtar, samt för nuvarande medlemmar som byter båt med vinterförvaring i föreningens hamn.

På sikt ska all vinterförvaring ske med stöttor för en mer rationell och kostnadseffektiv hantering samt frigörande av ytterligare parkeringsytor.

Vinterförvaring i sjön

Båt kan vinterförvaras på anvisad plats i sjön vilket sker efter anmälan till hamnkapten. 

Vinterplats i sjön i avgiftsbelagd. Observera att el och vatten avstängt i hamnen under vintertid.

Båtvagga

På vintern ställs alla båtar i vaggor som gör att de står säkert och tryggt hela vintern. En vagga ska kunna hanteras av två personer och utan truck eller dragbil, samt vara i sådant skick att båten står tryggt och säkert även vid hårda vindar (styrelsen kan döma ut en vagga om risk för skada anses föreligger).

- Vaggan ska vara märkt med ägarens namn och telefonnummer.

- Alla medlemmar som lyfter sin båt ska visa upp en märkbricka (tillhandahålls av hamnkapten).

- Vid uppställning på land ska båtens akterstege vara låst och i uppfällt läge.

- Lösa stegar vid vagga eller stöttor ska låsas i syfte att minska risken för inbrott.

Sjösättning och upptagning

Sjösättning och upptagning av båtar sköts av Myggenäs Marin AB men faktureras av Myggenäs Båtförening. 

Ur miljöhänseende bottentvättas alla båtar över en spolplatta i samband med upptagning. Detta för att rena spolvattnet från bottenfärger och andra kemikalier. 

Praxis vid sjösättning 

Båt som blockerar en annan båt vars ägare avser sjösätta 15 maj eller senare måste flyttas på ägarens bekostnad.

Bokning av lyft och sjösättning görs via Myggenäs Marin i god tid. Glöm inte att uppge medlemskap i Myggenäs Båtförening i samband med bokning.

Efter sjösättning 

Båtägaren ansvarar för att städa platsen per omgående. Färgburkar, pallvirke och annat material som inte ska sparas ska plockas undan.

Pallvirke som ska sparas förpackas och märks upp med uppgifter om ägare och telefonnummer.