Hamnvakt och bevakning

På den här sidan hittar du som medlem i Myggenäs Båtförening information gällande rutiner och bokningsförfaranden i samband med vaktpass. 

Obs! Som medlem kan du boka ditt vaktpass direkt genom att klicka här.


Vakthållning 

I syfte att försvåra stöld och skadegörelse bedriver Myggenäs Båtförening sedan många år en väl organiserad vakthållning i form av dygnet-runtbevakning av hamnområdet.

För att förhindra båtrelaterade stölder ytterligare deltar föreningen i polisens båtsamverkan. Dessutom följer vi nogrannt de förbyggande råd som tillhandahåller med avseende på stöld och skadegörelse.

Rutiner för vakthållning 

Vakthållningen omfattar samtiga medlemmar som har tilldelats en bryggplats i första- eller andrahand, alternativt en vinterplats på land. 

Varje medlem ska genomföra minst ett vaktpass per säsong, vilket alltid sker nattetid och utan undantag. Vi uppmuntrar därmed kontakt mellan personer som ska genomföra sitt pass tillsammans i syfte att prata ihop sig lite innan passet. 

Medlemmar som tillfälligt hyr ut sin båtplats ska meddela berörda att ansvararet för vaktpasset ligger på den/de som förfogar över platsen vid tiden då vaktpassen ska genomföras.

Undantagen från ovanstående rutiner är medlem som fyller 80 år under det år då vaktpasset ska genomföras. Det innebär att samtliga medlemmar som är 80 år eller äldre är helt befriade från vakthållning.

Instruktioner och utrustning 

Vaktinstruktioner och nödvändig utrustning finns i vaktstugan som ligger intill gångbron. Bland annat finns här en loggbok som ska kvitteras ut och föras av alla som vaktar. Därför är det bra att besöka stugan i god tid innan passet för att läsa igenom instruktioner och bekanta dig med nödvändig utrustning. 

Även nyckel till vaktstugan ska kvitteras ut i god tid. Det görs hos någon av våra hamnkaptener mot en depositionsavgift på 100 kronor. Observera att denna nyckel även går till miljöstationen och mastkranen. 


Bokning av vaktpass

Säsongens bokningstider meddelas under januari månad, både via e-post och hemsidan. Normalt sett finns det mellan tre till sju perioder, som i sin tur omfattar en eller flera månader, att välja mellan.

Påminnelse om att boka vaktpass skickas ut via e-post och SMS ett par dagar i förväg. Ändringar kan endast göras under den tid som bokningen är öppen.

Bokning sker via en personlig inloggning till föreningens adminstrationssystem, BAS. Därmed är det viktigt att du meddelar styrelsen om du saknar inloggningsuppgifter till BAS (vilket även gäller vid byte av hem- och/eller e-postadress.

Obs! Varje enskild medlem ansvarar själv för att boka ett vaktpass inför/under varje ny säsong.  

Om du får förhinder

Vid eventuellt förhinder är det den enskilde medlemmens ansvar att hitta en ersättare till det aktuella vakpasset. Börja med att ta kontakt med en annan medlem. Om du inte får tag i någon kan du ta kontakt med vår frivilligpool för att se om någon i poolen har möjlighet att ta ditt pass (mer information hittar du under rubriken "Föreningens frivilliga vaktpool").

Obs! Endast medlemmar kan agera ersättare och att frivilligpoolen är en möjlighet, ingen garanti.

Boka ihop med nära anhörig

I händelse att du som medlem vill genomföra ditt vaktpass med en nära anhörig finns det inget som hindrar detta. Det krävs dock att personen i fråga är vuxen (>18 år) och att båda passen bokas i medlemmens namn.

Boka ihop med annan medlem

Även två medlemmar kan boka in sig på ett och samma vaktpass för att sedan genomföra passet ihop. För att båda två ska bli registrerade krävs det dock att var och en loggar in i BAS och bokar sig det aktuella datumet.


Utebliven bokning 

Årsmötet har fastställt en avgift på 900 kronor för den som undlåter att boka in sig på ett vaktpass under säsongens aktuella bokningsperiod. Vid utebliven bokning går styrelsen in och väljer tidpunkt för passet som därefter meddelas berörd medlem. Den av stämman beslutade avgiften faktureras i samband med att bokningen sker.

Utebliven från vaktpass

Medlem som uteblir från sitt vaktpass faktureras en avgift på 1500 kronor enligt årsmötesbeslut. Detta omfattar medlem som byter bort sitt vaktpass och, ersättaren, oavsett anledning, uteblir från passet. 

Föreningens frivilliga vaktpool

Myggenäs Båtförening har en frivillig vaktpool vars syfte är att hjälpa till med vaktpass i händelse att ordinarie medlem får förhinder.

Vid nyttjande av vaktpoolen utgår en ersättning med 1000 kronor till den person som genomför det aktuella passet. Betalning ska ske direkt och av den medlem som skulle ha genomfört passet.

Vill du skicka ett gemensamt e-postmeddelande till samtliga i vaktpoolen gör du det genom att klicka på denna länk

Vill du komma i kontakt med en specifik person i poolen hittar du en förteckning över samtliga personers kontaktuppgifter genom att klicka på länken nedan (öppnas i PDF-format).