Vinterförvaring, sjösättning och miljö

På den här sidan hittar du information om rutiner för vinterförvaring på land och i sjön samt praktisk information som rör upptagning och sjösättning. 


Vinterförvaring på land

Myggenäs Båtförening arrenderar större delen av hamnplanen, vilket i första hand är för att erbjuda vinteruppställning av medlemmarnas båtar.

På sommaren är den asfalterade planen reserverad för bilparkering för allmänheten. Därmed får inga båtar vara uppställda på asfaltsplanen mellan den 1/6 - 31/8.

Samtliga båtar på land ska vara märkta med namn och telefonnummer. Uppgifterna ska vara lätta att hitta för styrelsens kontroller. Vid uppställning på land ska båtens akterstege vara låst och i uppfällt läge samt lös stege vid stöttor och vagga fastlåst i syfte att minska risken för inbrott.

Uppställning på grusplan

I samband med uppställning på grus- eller asfaltsplan är det endast tillåtet att använda stöttor. Det gäller både vid vinterförvaring av nytillkomna båtar och för nuvarande medlemmar som byter båt med vinterförvaring i föreningens hamn. Master får inte sitta kvar på båten vintertid.

Målet är att all typ av vinterförvaring på sikt ska ske med stöttor för att ge en mer kostnadseffektiv hantering. Även ytor som kan nyttjas för parkering skulle då frigöras.

Praxis vid nyttjande av vagga

De medlemmar som fortfarande använder vaggor för förvaring av båtar på land ska försäkra sig om att vaggan är i sådant skick att båten står tryggt och säkert även vid hårda vindar. 

Vaggan ska kunna hanteras av två personer och utan truck eller dragbil, samt vara i sådant skick att båten står tryggt och säkert även vid hårda vindar. Styrelsen kan döma ut en vagga om risk för skada anses föreligger.

Hantering av vagga

- Vaggan vara märkt med ägarens namn och telefonnummer
- Alla medlemmar som lyfter sin båt kunna visa upp en märkbricka (tillhandahålls av hamnkapten)
- Vid uppställning på land ska båtens akterstege vara låst och i uppfällt läge
- Lösa stegar vid vagga eller stöttor ska låsas i syfte att minska risken för inbrott

Vinterförvaring i sjön

Båt kan vinterförvaras på anvisad plats i sjön vilket sker efter anmälan till hamnkapten. Vinterplats i sjön i avgiftsbelagd. 

Obs! El och vatten avstängt i hamnen under vintertid.


Sjösättning och upptagning

Sjösättning och upptagning av båtar sköts av Myggenäs Marin AB men faktureras av Myggenäs Båtförening.

Varje båt som tillhör föreningen ska ha en märkbricka, som alltid visas upp för truckföraren vid upptagning och sjösättning och så länge båten förvaras på land, hänga synlig helst i aktern.

Märkbricka hämtas ut efter kontakt med hamnkapten i god tid före planerat lyft. Inga lyft får ske utan uppvisande av märkbrickan.

Tvättning av båt

Ur miljöhänseende får endast av Kemikalieinspektionen godkända båtbottenfärger för fritidsbåtar användas inom föreningens område. Av samma anledning bottentvättas alla båtar över en spolplatta i syfte att rena spolvattnet från bottenfärger och andra kemikalier i samband med upptagning.

Praxis vid sjösättning 

Båt som blockerar en annan båt vars ägare avser sjösätta 15 maj eller senare måste flyttas på ägarens bekostnad.

Bokning av lyft och sjösättning görs via Myggenäs Marin i god tid. Glöm inte att uppge medlemskap i Myggenäs Båtförening i samband med bokning.


Efter sjösättning

Båtägaren ansvarar för att platsen omgående städas efter sjösättning. Färgburkar, pallvirke och annat material som inte ska sparas slängs på avsedd plats. 

Pallvirke som ska sparas förpackas och märks upp med uppgifter om ägare och telefonnummer.

Miljöarbetet i hamnen

Det är viktigt att du läser igenom våra miljöregler. Klicka på länken nedan för att öppna dokumentet.


Vid miljöolycka på land

Spill absorberas med hjälp av absorptionsmaterial som finns i miljöstationen. Detta samlas sedan upp och hanteras som miljöfarligt avfall. Vid större utsläpp kontaktas räddningstjänsten.

Vid miljöolycka i sjön 

Spill tas upp med hjälp av oljelänsor som finns vid drivmedelsstationen för att förhindra spridning av utsläpp. Använda oljelänsor hanteras som miljöfarligt avfall. Räddningstjänsten kontaktas för att suga upp spill från vattenytan.